Dodaj ogłoszenie
ZUS - Składki na 2017
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2557,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2017)

Ubezpieczenie społeczne

- Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - 812,61 zł - Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - 749,94 zł ** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. Konto ZUS do wpłat: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

Ubezpieczenie zdrowotne

- Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - 297,28 zł - Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - 297,28 zł Konto ZUS do wpłat: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Fundusz Pracy

- Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - 62,67 zł - Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - 62,67 zł Konto ZUS do wpłat: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

Ograniczenie podstawy wymiaru składek

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2016 r. - 121 650 zł. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r. - 127 890 zł.

Terminy rozliczania i opłacania składek

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach: do 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie, do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy. Źródło: http://www.zus.pl/default.asp?id=35
Reklama